Címlap

KORTÁRS KÖNNYŰZENE ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: kortárs könnyűzene (Contemporary Music)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- könnyűzenész (gitár)

- könnyűzenész (basszusgitár)

- könnyűzenész (billentyűs hangszerek)

- könnyűzenész (szaxofon)

- könnyűzenész (harsona)

- könnyűzenész (trombita)

- könnyűzenész (ütőhangszerek)

- könnyűzenész (ének)

 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Pop Musician (Guitar)

- Pop Musician (Bass Guitar)

- Pop Musician (Keyboards)

- Pop Musician (Saxophone)

- Pop Musician (Trombone)

- Pop Musician (Trumpet)

- Pop Musician (Percussions)

- Pop Musician (Singing)

 

- választható szakirányok: könnyűzenei gitár, könnyűzenei basszusgitár, könnyűzenei billentyűs hangszerek, könnyűzenei szaxofon, könnyűzenei harsona, könnyűzenei trombita, könnyűzenei ütőhangszerek, könnyűzenei ének

 

3. Képzési terület: művészetközvetítés

 

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiemelten gyakorlatigényes (70-80 százalék)

- a diplomahangversenyhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 212/0215

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja könnyűzenei előadók képzése, akik a műfajra jellemző elektrotechnikai, hangszeres és énekes technikai tudásuk és ismereteik, előadói készségeik birtokában képesek különböző zenei együttesekben, valamint zenei vagy kulturális intézmények működésében szakmai kompetenciájuknak megfelelő, aktív, közreműködői vagy egyszerűbb irányítói, könnyűzenei menedzsment feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A könnyűzenész

a) tudása

- Átfogó ismeretei vannak az egyetemes és a magyar könnyűzene-történet korszakairól, irányzatairól, a legkiemelkedőbb együttesekről.

- Ismeri a könnyűzenei előadó-művészeti tevékenysége alapjául szolgáló zeneelméleti hátteret, az összhangzattant, formatant, a különböző könnyűzenei stílusokat, műfajokat.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a szóló- és az együttes könnyűzenei előadó-művészet sajátos követelményeiről, valamint a könnyűzene és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról.

- Tisztában van a könnyűzenei előadó-együttesek működésének és működtetésének tartalmi és formai kereteivel, valamint társadalmi-művelődési adottságaival.

- Tisztában van a könnyűzenei előadó-művészetre vonatkozó etikai szabályokkal és a legalapvetőbb szerzői jogi kérdésekkel.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a filozófia történetéről és fogalmi szerkezetéről.

- Alapvető stúdiótechnikai ismeretekkel rendelkezik, jártas a hangfelvételek készítésében.

b) képességei

- Képes az általa tanult, előadott könnyűzenei alkotások önálló értékelésére azok történeti, műfaji, stiláris, szórakoztató funkciójának aspektusából.

 

- A könnyűzenei szerzemények elsajátítása során képes a kottakép értelmezésére, ennek alapján az autentikus előadásra.

- Képes hallás után felismerni, lejegyezni, valamint memorizálni vagy szabadon kezelni, alakítani különböző könnyűzenei anyagokat.

- Különböző csoportos zenei tevékenységben, összművészeti tevékenységben képes kreatív és alkalmazkodó módon részt venni, ennek során hatékonyan kommunikálni.

- Képes zenei együtteseket, művelődési intézményeket alkotó módon segíteni és azokban tevőleges résztvevőként feladatokat elvégezni.

- Tevékenysége során képes alkalmazni a könnyűzenei előadó-művészet etikai normáit.

- A filozófia történetével összefüggő alapvető kérdésekben képes adekvát módon megnyilatkozni, a helyes fogalmi rendszert használni.

c) attitűdje

- Tájékozódni tud a filozófia és a különböző művészetek világában, és a könnyűzene helyét és szerepét e körben meg tudja fogalmazni.

- Értő módon viszonyul a könnyűzenei irodalom alkotásaihoz, valamint a különböző stílusú zenei előadói gyakorlatokhoz, konkrét szórakoztató zenei produkciókhoz.

- Nyitott a csoportos zenei, összművészeti produkciókban való részvételre, amelyekben alkalmazkodóan vesz részt.

- Tudatosan gondolkodik a könnyűzenei előadó-művészeti produkcióinak társadalmi vonatkozásairól.

- Törekszik a könnyűzenei előadó-művészet etikai normáinak betartására.

d) autonómiája és felelőssége

- Tudatában van annak, hogy a társadalomban nem csupán önmagát, hanem könnyűzenész tevékenységével a színvonalas zenei szórakoztatás értékeit is képviseli.

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a könnyűzenei élet eseményeit, tájékozott a tevékenységéhez kapcsolódó írásos publikációk terén is.

- Nyitottan és kommunikatívan vesz részt könnyűzenei előadó-művészeti produkciók kialakításában vagy formálásában.

- Felismeri előadó-művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.

- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, funkcióját és értékeit.

- Szakmai orientációja kialakult.

- Pódiumhelyzetben biztonsággal teljesíti a specializáció szerinti hangszeres rutinfeladatokat.

- A specializáció szerinti hangszeres előadó-művészi teljesítményét a szakterület minőségi elvárásaival összhangban tartja.

 

- Műsorát instrukciók alapján, hangszeres vagy énekes tudásszintjének és szakmai orientációjának megfelelően, értékfeltáró és értékmegőrző szemlélettel választja meg.

- Egyéni és csoportos munka eredményeként megvalósuló hangszeres produkciókban egyaránt magas színvonalú teljesítményt nyújt.

7.1.2. A szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák

7.1.2.1. A könnyűzenei gitár szakirányon továbbá a könnyűzenész

a) tudása

- Birtokában van a specializáció szerinti hangszerjátékhoz tartozó zenei képességeknek, zenei tudáselemeknek és a szükséges hangszer/ének technikai eszköztárnak.

- A specializáció szerinti hangszerjátékra vonatkozóan átfogó műfaj- és előadásmód-ismerete van.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a lapról játék, a transzponálás, valamint az improvizáció módjairól.

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a műfaj keretein belüli zeneszerzési ismeretekkel.

- Alapvető ismeretei vannak a specializáció szerinti hangszeres szólamot tartalmazó művek egyéni és csoportos munka során történő elsajátításának folyamatáról, sajátos követelményeiről, a gyakorlási módszerekről, a próbatechnikákról.

- Átfogó ismereti vannak a specializáció szerinti hangszer történetéről, típusairól, felépítéséről, működéséről.

b) képességei

- Képes különböző stílusú, műfajú, a specializáció szerinti hangszeres műveket, illetve szerzeményeknek a specializáció szerinti szólamait és harmóniamenetes kíséreteit stílusban előadni.

- Képes a specializációnak megfelelő, könnyebb szerzeményeket, hangszeres szólamokat első látás után megszólaltatni (lapról játék), egyszerűbb zenei anyagokat transzponálni, improvizatív módon alakítani, a specializáció szerinti hangszeren megszólaltatni.

- Átlátja a szakirány szerinti hangszeres zenekari irodalom jelentős részét.

- A szakirány szerinti könnyűzenei alkotások, illetve a specializáció szerinti hangszeres szólamot tartalmazó szerzemények elsajátítása során képes a folyamat időbeli megtervezésére, meghatározott gyakorlási metódusok alkalmazására, csoportos munka során az alkalmazkodó részvételre.

c) attitűdje

- A specializáció szerinti hangszeres tudását rendszeres, hatékony gyakorlással folyamatosan karbantartja, fejleszti.

- Kreatív zenei gondolkodás jellemzi.

- Törekszik a specializáció szerinti hangszeres szóló-, valamint könnyűzenekari irodalom megismerésére, saját repertoárjának bővítésére.

7.1.2.2. A könnyűzenei basszusgitár szakirányon továbbá a könnyűzenész

a) tudása

 

- Magas szintű zenei és technikai ismeretei vannak a basszusgitárnak a könnyűzenében betöltött szerepéről és technikai lehetőségeiről.

- Ismeri a műfaj harmóniáinak kapcsolódási logikáját, az ezt megalapozó basszus funkciókat.

- Pontos együttműködésre képes az ütőhangszerekkel és a billentyűs hangszerekkel.

b) képességei

- Képes a könnyűzenei szerzemények basszus alapjának megszerkesztésére és a kívánt hangzás szerinti megszólaltatására.

- Képes könnyűzenekari partitúrák átlátására, azok, valamint a műfajra jellemző harmóniamenetes kísérés basszusgitáron történő megszólaltatására.

c) attitűdje

- A specializáció szerinti hangszeres tudását rendszeres, hatékony gyakorlással folyamatosan karbantartja, fejleszti.

- Kreatív zenei gondolkodás jellemzi.

- Törekszik a specializáció szerinti hangszeres szóló-, valamint könnyűzenekari irodalom megismerésére, saját repertoárjának bővítésére.

7.1.2.3. A könnyűzenei billentyűs hangszerek szakirányon továbbá a könnyűzenész

a) tudása

- Ismeri a könnyűzenei műfajokban használt harmóniai szerkesztést és e harmóniai megjelenítés zongorán vagy más, elektronikus billentyűs hangszeren történő megszólaltatásához szükséges szabályszerűségeket.

- Átfogó ismeretei vannak a billentyűs hangszereknek a könnyűzenében betöltött szerepéről és funkciójáról.

b) képességei

- Képes egyszerűbb könnyűzenekari partitúrák átlátására és a harmóniamenetes kíséret hangszeren történő megszólaltatására.

- Képes improvizatív és produktív módon alkalmazkodni a billentyűs hangszerek szóló- és kísérő funkcióinak követelményeihez.

c) attitűdje

- A billentyűs hangszerek sajátos adottságainak kiaknázásával bővíti műfajon belüli repertoárismeretét.

- Hangszeres előadó-művészeti produkciók mellett vokális könnyűzenei előadó-művészeti produkciókban való részvételre is nyitott.

7.1.2.4. A könnyűzenei szaxofon szakirányon továbbá a könnyűzenész

a) tudása

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a könnyűzenében használt szaxofonjátékról, a különböző könnyűzenei stílusokban használatos harmóniai konstrukciókról, gyakorlatban elsajátította a szaxofon hangszerspecifikus szerepét biztosító technikai ismereteket.

- Zenei szóló- és kamarazenei alkalmazkodó képességgel rendelkezik a könnyűzenei együttes más hangszereivel együttműködésben.

b) képességei

- Képes a könnyűzenei szerzemény partitúrájában szereplő hangszeres szóló vagy kamarazenei szerephez szükséges zenei képességek magas szintű alkalmazására.

- Képes improvizatív módon alkalmazni a hangszerjáték elemeit az adott zenei konstrukciónak megfelelően.

c) attitűdje

- Törekszik arra, hogy szaxofontudását a szakirány szerinti hangszeres tevékenysége szolgálatába állítsa.

- Törekszik a zenekari alkalmazkodás mellett a saját hangszerének használatára jellemző zenei konstrukciókat létrehozni, improvizálni.

7.1.2.5. A könnyűzenei harsona szakirányon továbbá a könnyűzenész

a) tudása

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a könnyűzenében használt harsonajátékról, a különböző könnyűzenei stílusokban használatos harmóniai konstrukciókról, gyakorlatban elsajátította a harsona meghatározó szerepét biztosító képességeket.

- Zenei alkalmazkodó képességgel rendelkezik a könnyűzenei együttes más hangszereinek tekintetében.

b) képességei

- Képes a könnyűzenei szerzemény partitúrájában szereplő hangszeres szóló vagy kamarazenei szerephez szükséges zenei képességek magas szintű alkalmazására.

- Képes improvizatív módon alkalmazni a hangszerjáték elemeit az adott zenei konstrukciónak megfelelően.

c) attitűdje

- Törekszik arra, hogy harsonatudását a specializáció szerinti hangszeres tevékenysége szolgálatába állítsa.

- Törekszik a zenekari alkalmazkodás mellett a saját hangszerének használatára jellemző zenei konstrukciókat létrehozni, improvizálni.

7.1.2.6. A könnyűzenei trombita szakirányon továbbá a könnyűzenész

a) tudása

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a könnyűzenében használt trombitajátékról, a különböző könnyűzenei stílusokban használatos harmóniai konstrukciókról, gyakorlatban elsajátította a trombita meghatározó szerepét biztosító képességeket.

- Zenei alkalmazkodó képességgel rendelkezik a könnyűzenei együttes más hangszereinek tekintetében.

b) képességei

- Képes a könnyűzenei szerzemény partitúrájában szereplő hangszeres szóló vagy kamarazenei szerephez szükséges zenei képességek magas szintű alkalmazására.

- Képes improvizatív módon alkalmazni a trombitajáték elemeit az adott zenei konstrukciónak megfelelően.

c) attitűdje

- Törekszik arra, hogy trombitatudását a specializáció szerinti hangszeres tevékenysége szolgálatába állítsa.

- Törekszik a zenekari alkalmazkodás mellett a saját hangszerének használatára jellemző zenei konstrukciókat létrehozni, improvizálni.

7.1.2.7. A könnyűzenei ütőhangszerek szakirányon továbbá a könnyűzenész

a) tudása

- Alapvető zenei és technikai ismeretei vannak a könnyűzenében használt ütőhangszer-használatról, a különböző könnyűzenei stílusokban használatos ritmikai konstrukciókról, gyakorlatban elsajátította az ütőhangszer meghatározó ritmikai szerepét biztosító képességeket.

- Zenei irányító és alkalmazkodó képességgel rendelkezik a könnyűzenei együttes más hangszereinek tekintetében.

b) képességei

- Képes a könnyűzenei szerzemény partitúrájában, hangszerelésében szereplő ütőhangszeres kamarazenei szerephez szükséges zenei képességek magas szintű alkalmazására.

- Képes improvizatív módon alkalmazni az ütőhangszerjáték elemeit az adott zenei konstrukciónak megfelelően.

c) attitűdje

- Törekszik arra, hogy ütőhangszertudását a specializáció szerinti hangszeres tevékenysége szolgálatába állítsa.

- Törekszik a zenekari alkalmazkodás mellett saját ütőhangszer-konstrukciók létrehozására, az improvizációra.

7.1.2.8. A könnyűzenei ének szakirányon továbbá a könnyűzenész

a) tudása

- Magas szinten ismeri a könnyűzenei énekléshez tartozó zenei tudáselemeket, technikai eszköztárat.

 

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a szóló- és vokál-énekes zenei előadásmódokról, a különböző könnyűzenei stílusokról, azok előadásmódjáról és a helyes idegen nyelvi szövegkiejtésről.

- Gyakorlatban, magas szinten elsajátította a saját hangfajának megfelelő vokális könnyűzenei irodalom egy részét, ismeretekkel rendelkezik az alaprepertoár más részeiről, a forrásokról (kották) és azok elérhetőségéről.

- Ismeri a könnyűzenei szerzemények egyéni és csoportos munka során történő elsajátításának folyamatát, sajátos követelményeit, a gyakorlási módszereket, próbatechnikákat.

- Alapvető ismeretei vannak legalább egy, a könnyűzene esetében jellemző idegen nyelv nyelvtani szabályairól, szókincséről, kiejtésmódjáról.

- Alapvető ismeretei vannak a színpadi megjelenés énekes könnyűzenei előadó-művészeti vonatkozásairól.

b) képességei

- Képes különböző stílusú dalok saját hangfajának megfelelő szólamát a stílusnak és a dalszerző gondolkodásmódjának megfelelően, szólisztikusan megszólaltatni.

- Átlátja a könnyűzenei szóló- és a vokáléneklés repertoárját.

- Az énekszólamok elsajátítása során képes a folyamat időbeli megtervezésére, meghatározott gyakorlási metódusok alkalmazására, csoportos munka során az alkalmazkodó részvételre.

- Képes legalább egy, a szólóénekes zenei műfajok esetében jellemző idegen nyelven írott dalszöveg, irodalmi szöveg tartalmának megismerésére, megértésére és a helyes szövegkiejtésre.

- Szólóénekes könnyűzenei előadó-művészeti produkcióit adekvát módon kiválasztott színművészeti elemek beépítésével valósítja meg.

c) attitűdje

- Énektudását rendszeres, hatékony gyakorlással folyamatosan karbantartja, fejleszti.

- Énekhangja egészségének megőrzésére kiemelt figyelmet fordít.

- Törekszik a könnyűzenei énekes repertoár, valamint a kamaraéneklés módjainak megismerésére, saját repertoárjának bővítésére.

- Az általa megtanult könnyűzenei szerzeményeket eredeti nyelven adja elő.

- Fontosnak tartja, hogy a megszólaltatásakor a tartalom kifejezését ízléses, karakteres színpadi előadásmóddal kísérje.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- a zenei képességfejlesztéshez kapcsolódó szakmai ismeretek a diplomahangversenyhez rendelt kreditekkel együtt 100-120 kredit, amelyen belül a szakirány 47-54 kredit;

- a könnyűzenei művészetközvetítés elméleti, történeti háttere 35-45 kredit;

- audio-technikai ismeretek 8-10 kredit;

- értelmiségi modulok 4-6 kredit;

- egyéb ismeretek (szaknyelv, menedzseri ismeretek) 6-8 kredit.

8.1.2. A szakirányok képzésen belüli szakterületei és kreditaránya: könnyűzenei gitár, könnyűzenei basszusgitár, könnyűzenei billentyűs hangszerek, könnyűzenei szaxofon, könnyűzenei harsona, könnyűzenei trombita, könnyűzenei ütőhangszerek, könnyűzenei ének szakirányon:

- a választott hangszer, illetve az ének főtárgya legalább 40-45 kredit;

- a hangszerjáték metodikája és további, járulékos képzési elemei legalább 7-9 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerinti, a szakiránynak megfelelő, a képességfejlesztési folyamathoz szorosan kötődő előadói gyakorlat (koncertfellépések, gálák).

Frissítés dátuma: 2023.01.10.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.